Роки

ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку навчальної та наукової літератури Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою НАДПСУ розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №155 від 30.04.1998 року.
1.2. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним і культурно-просвітницьким структурним підрозділом Академії і забезпечує творами друку та іншими матеріалами навчальний, науковий та виховний процес вузу.
1.3. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної науково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.4. Користування бібліотекою безкоштовне.

2. Права та обов’язки читачів

2.1. Право користування бібліотекою мають військовослужбовці, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів НАДПСУ.
2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову літературу на абонементі та в читальному залі, користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою, брати участь у масових заходах, що їх проводить бібліотека.
2.3. Для запису в бібліотеку потрібно подати документ, дійсний в поточному році.
2.4. На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр.
2.5. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.
2.6. Навчальна література, що відповідає навчальним планам і програмам видасться за наявністю на абонементі на семестр або на навчальний рік.
2.7. Художня література видається в кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.
2.8. Читачі зобов’язані дбайливо ставитися до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені строки, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів, не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, не виймати картки з каталогів та картотек, не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.
2.9. При отриманні літератури читач має ретельно передивитися її і якщо виявить якісь дефекти повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
2.10. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останній.
2.11. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно Законодавства України.
2.12. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначаються бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності.
2.13. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.
2.14. Грошова компенсація за втрачену літературу при неможливості заміни відшкодовується в 10-ти кратному розмірі їх вартості безпосередньо у касу вищого навчального закладу.
2.15. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується в списках-актах, і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.
2.16. На час літніх канікул курсанти повинні повернути до бібліотеки книжки, інші отримані матеріали.
2.17. Читачі, що закінчили НАДПСУ повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.
2.18. Читачі повинні дотримуватися тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.
2.19. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.