Роки

ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотеку навчальної та наукової літератури
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького

1. Загальні положення

Це положення розроблене на підставі примірного Положення про бібліотеку вищого навчального закладу III–IV рівня акредитації, затвердженого наказом МОНУ від 6.08.2004, № 641.
1.1. Бібліотека Національної академії є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес академії і у своїй діяльності керується чинними підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом Національної академії та цим Положенням.
1.2. Бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
1.3. Академія забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.
1.4. Керівництво бібліотекою здійснює завідувач, який підпорядкований заступнику ректора Національної академії з навчальної та наукової роботи. На період тимчасової відсутності завідувача бібліотеки (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує фахівець, призначений у встановленому порядку, який набуває відповідних прав та відповідає за належне виконання покладених на нього функціональних обов’язків. Завідувач бібліотеки є членом вченої ради академії.
1.5. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням завідувача бібліотеки. Коло посадових обов'язків бібліотечних працівників визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених відповідними посадовими особами. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи із схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.
1.6. Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі типових документів і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, доступу до електронних баз даних, Інтернет, Інтранет тощо.
1.7. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою.
1.8. Завдання, функції, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність працівників бібліотеки визначаються відповідно до даного Положення і затверджених посадових інструкцій.
1.9. Зміни і доповнення до цього Положення розробляються заступником ректора з навчальної та наукової роботи, узгоджуються з керівниками підрозділів з якими взаємодіє бібліотека і вносяться на підставі наказу ректора Національної академії.

2. Завдання

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування курсантів, студентів, слухачів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників академії та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів (згідно з правилами користування бібліотекою).
2.2. Пропагування та розкриття за допомогою бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.
2.3. Формування бібліотечного фонду та інформаційних електронних ресурсів відповідно до профілю академії та інформаційних потреб її користувачів.
2.4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
2.5. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.
2.6. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими підрозділами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, інформатики, бібліотекознавства та бібліографії.
2.8. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.
2.10. Забезпечувати захист персональних даних від випадкових втрат або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.
2.11. Дотримуватися вимог антикорупційного законодавства.
2.12. Сприяти забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у межах своїх повноважень.
2.13. Дотримуватись принципу забезпечення рівних прав та можливостей між жінками та чоловіками у межах своїх повноважень та компетенції.
2.14. Забезпечувати в межах компетенції виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням.
2.15. Дотримуватися вимог пожежної безпеки, утримувати засоби протипожежного захисту у справному стані, дотримуватися порядоку використання технічних та електричних приладів, санітарно-гігієнічних норм і вимог охорони праці.
2.16. Забезпечувати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.

3. Функції

3.1. Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, у читальних залах.
3.2. Безкоштовно забезпечує читацький контингент академії основними бібліотечними послугами.
3.3. Вивчає інформаційні потреби та забезпечує інформаційні запити користувачів академії з використанням різних форм і методів індивідуального, групового та масового інформування.
3.4. Здійснює соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
3.5. Організовує роботи з кафедрами і підрозділами академії, надає їм необхідну методичну допомогу.
3.6. Формує бібліографічні списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі академії, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди тощо.
3.7. Здійснює підготовку та проведення для різних груп користувачів занять з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії, пропаганду бібліотечно-бібліографічних знань шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.
3.8. Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень академії шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури, періодичних видань.
3.9. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних бібліотечних фондів; їх зберігання, реставрацію, консервацію.
3.10. Проводить систематичний аналіз використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації.
3.11. Здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношених, дефектних та дублетних примірників згідно з чинними нормативними актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.
3.12. Створює і веде системи бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек, баз даних з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.
3.13. Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій. Проводить читацькі конференції, літературні вечорів, диспути, інші масові заходи.
3.14. Брати участь у всеукраїнських бібліотечних програмах і проектах.
3.15. Вивчати і впроваджувати в практику роботи передового бібліотечного досвіду, а також результатів бібліотечних науково-дослідних робіт.
3.16. Забезпечувати безперервність фахової освіти, підвищення загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

4. Права

4.1. Визначати зміст і форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у положенні про бібліотеку.
4.2. Представляти вищий навчальний заклад у різних установах і організаціях, брати безпосередню участь у роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.
4.3. Ознайомлюватись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи академії. Одержувати від структурних підрозділів матеріали, які необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.
4.4. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачами бібліотечному фонду, обладнанню та майну бібліотеки, іншим користувачам.
4.5. Брати участь у роботі бібліотечних громадських організацій України.
4.6. Здійснювати обробку персональних даних в об’ємі, необхідному для виконання своїх посадових обов’язків.
4.7. Отримувати сприяння з боку академії в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.
4.8. На представлення до форм заохочення, нагород та відзнак, передбачених чинним законодавством.
4.9. На щорічну відпустку відповідно до КЗПУ, ЗУ «Про відпустки» та на додаткову відпустку відповідно до колективного договору.

5. Відповідальність

Бібліотечні працівники відповідають:
5.1. За сумлінне виконання обов'язків відповідно до посадових інструкцій згідно з нормативно-правовими актами України про працю та Колективним договором академії.
5.2. За збереження бібліотечного фонду, майна, техніки та обладнання згідно з чинним законодавством.
5.3. За дотримання вимог пожежної безпеки, утримання засобів протипожежного захисту у справному стані, порядок використання технічних та електричних приладів, санітарно-гігієнічних норм і вимог охорони праці.

6. Взаємодія з іншими підрозділами

Бібліотека навчальної та наукової літератури взаємодіє з:
6.1. Усіма факультетами, кафедрами, відділами та структурними підрозділами Національної академії.
6.2. Бібліотеками інших систем і відомств.